ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ဟိုတယ္တည္ေဆာက္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ပဏာမေရြးခ်ယ္ၿပီးစီး

0

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ ၆ ၿမိဳ႕တြင္ ဟိုတယ္ ၁၁ လံုးတည္ေဆာက္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္ ၁၁ ဦးကို ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႔က ပဏာမေရြး ခ်ယ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ဦးေဆာင္လမ္းညြန္မႈ၊ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ၾကီး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ ၆ ၿမိဳ႕ (ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ တီးတိန္၊ ခိုုင္ကမ္း၊ ပလက္၀ႏွင့္ မတူပီ) တိုတြင္ ဟိုုတယ္ ၁၀ လံုုးတည္ဆာက္ရန္ အတြက္ ဟိုုတယ္လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုုသူ တိုုင္းရင္းသားလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား စိတ္၀င္စားေၾကာင္းအဆိုုျပဳလႊာ (Expression of Interest) တင္သြင္း ရန္ဖိတ္ေခၚခဲ့ရာ လုုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၂၂ ဦးမွ ဟိုုတယ္ အလံုုးေရ ၃၅ လံုုး အဆိုုျပဳ တင္သြင္းခဲ့ၾက သည္ဟုသိရသည္။

ယင္းအဆိုုျပဳလႊာမ်ားအား ခ်င္းျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႔၏ အစည္းအေ၀း (၂၇/၂၀၁၆)ႏွင့္ (၂၉ /၂၀၁၆)တိုု႔တြင္ အေသးစိပ္စိစစ္သံုုးသပ္ၿပီး ဟိုုတယ္အလံုုးေရ ၁၁ ခုုအတြက္ လုုပ္ငန္းရွင္ ၁၁ ဦးအား ေဆာက္လုုပ္ခြင့္ျပဳရန္ ပဏာမစိစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔၏ တရား၀င္ Facebook စာမ်က္ႏွာ တြင္ေဖာ္ျပထား သည္။

အဆိုပါ လုုပ္ငန္းရွင္ ၁၁ ဦး တြင္ ေဒသခံ လုုပ္ငန္းရွင္ ၇ ဦးႏွင့္ ျပည္မမွ ၄ ဦး ပါ၀င္သည္ဟုသိရသည္။

ပဏာမေရြးခ်ယ္ခံရေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ ဟားခါးတြင္ KL Aamazing၊ Chin Solomon၊ ခ်မ္းသာေရႊညီ၊ ဖလမ္းတြင္ Adventure Myanmar၊ Falam Cheery၊ တီးတိန္တြင္ ေရႊစင္နန္းေတာ္၊ ယူနစ္အာရွ၊ ခိုင္ကမ္းတြင္ ေတာင္ဇလပ္၊ ေဒါက္တာကမ္က်င္ဒါလ္း၊ ပလက္၀တြင္ Sweet ဟိုတယ္ႏွင့္ ပတူပီတြင္ ေရႊျပည္တံခြန္တို႔ျဖစ္ သည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*