0

ေက်းရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ရြာ ၃ ရြာမွ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ေဆာင္ရြက္

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ေက်းရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ပထမေျခလွမ္း အျဖစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခု ရြာ ၃ ရြာကို ေရြးခ်ယ္ကာ စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ Community Based Tourism (CBT) ေခၚ ေက်းရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္…

0

ဆီးယင္း သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္း အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ သူမ်ား အျမန္ဆံုးထြက္ ခြါၾကရန္ ျပည္နယ္ အစိုးရ ထပ္မံသတိေပး

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဆီးယင္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းအတြင္း ဘြာလ္ပီးကြင္းေနရာတြင္ သဘာ၀ေဘး ဒုကၡသည္မ်ားဟု အမည္ခံကာက်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္ၾကသူမ်ား အျမန္ဆံုးထြက္ခြါသြားၾကရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရက ထပ္မံသတိေပးလိုက္ သည္။ အဆိုပါေဒသတြင္ ေျမကြက္မ်ား၀ယ္ယူကာ လူမေနဘဲ ေနအိမ္မ်ားေဆာက္ ထားၾကသူ မ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္…