0

ဟားခါးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာ္မတီ (HRC) အဖြဲ႕မွ CYMA ထံ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ အိႏိၵယႏုိင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ရွို သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ မီဇိုးျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာက္ခံသည့္ ေငြမ်ားအား Central Young Mizo Association ထံ ဟားခါးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာ္မတီ (Hakha Rescues Committee) အဖြဲ႕မွ ဇူလိုင္…

0

သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံမီဇိုရမ္အတြက္ ခ်င္းျပည္သူမ်ား ကူမည္

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ အိႏိၵယႏုိင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ရွို သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ခံခဲ့ရေသာ မီဇိုးျပည္သူမ်ား အား ဟားခါးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာ္မတီ ( Hakha Rescues Committee) အဖြဲ႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ခ်င္းျပည္သူမ်ားမွ ကူညီေထာက္ပံ့မည္ဟုသိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္းက မီဇိုရမ္ျပည္နယ္တြင္မိုးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းၿပီး…